Onteigening

 

Onteigening houdt in dat eigendom ( meestal onroerend goed ) verplicht moet worden verkocht aan de overheid.

Onteigening kan alleen plaatsvinden nadat is voldaan aan een aantal voorwaarden waaronder:

---De onteigening dient uitsluitend plaats te vinden om het algemeen belang

te dienen.

---De onteigenaar moet geprobeerd hebben om het benodigde onroerend

goed op een normale aan te kopen. We noemen dit een minnelijke

schikking.

---De eigenaar van de grond kan niet aannemelijk maken dat hij de door de

overheid gewenste bestemming zelf kan realiseren.

 

Onteigening kan plaats vinden voor de aanleg van infrastructuur als wegen, bruggen, spoorwegen, waterwegen etc. of voor ruimtelijke ontwikkeling zoals woning- en bedrijvenlocaties of openbare voorzieningen.

 

De eigenaar dient een volledige schadeloosstelling te ontvangen. Hij mag door de onteigening financieel niet in een nadeligere positie komen.

Naast de waarde van het onteigende onroerend goed komen ook nog andere kosten voor vergoeding in aanmerking zoals verhuiskosten, aankoopkosten van een vervangende onroerende zaak, aanpassingskosten, opknapkosten, inkomensschade en belastingschade.

Het spreekt vanzelf dat het niet gemakkelijk is om de juiste hoogte van deze schadeloosstelling vast te stellen.

Ons bureau is in staat om dit op een adequate manier voor u af te handelen waarbij wij tot doelstelling hebben om voor u de hoogst mogelijke bereikbare schadeloosstelling te bewerkstelligen.

 

Belangrijk voor u is dat de kosten van bemiddeling door een onteigeningsdeskundige vergoed worden door de onteigeningsinstantie k al in het minnelijke traject.